Verslag ALV, 27 juni 2016, Pakhuis de Zwijger

 Aanwezigen: ca. 60-70 leden, voorzitter Frank van Hoorn, bestuurslid Alex Leenders, secretaris Irma Enklaar (verslag).

 1. Opening + mededelingen

Frank legt uit dat bestuur de afgelopen periode minder zichtbaar door onderbezetting. In de toekomst wil het bestuur transparanter zijn via o.a. de vernieuwde website.

Huishoudelijke mededelingen van het bestuur:

 • Doede vd Linden is afgetreden als penningmeester.
 • Alex Leenders wordt door de ALV aangenomen als algemeen bestuurslid.
 • Irma Enklaar stopt per 1 oktober 2016 als secretaris. Er wordt vervanging gezocht.
 • We zoeken een nieuwe penningmeester

Visie bestuur op vereniging (Alex):

Alex legt de werking van de vereniging uit. Het bestuur is de ‘verkeersregelaar’ van de vereniging. De Ledenraad is de ‘baas’. Vooral de rol van (en de verwachting aan) de leden wordt omschreven. Ook het verschil tussen bestuur, commissiewerk en klussen wordt toegelicht. De leden worden opgeroepen om zelf actief bij te dragen in de vereniging d.m.v. bestuurslid, commissies, werkgroepen of klussen.

speelbord

Belangrijk is de interactie tussen leden en bestuur. Hoe meer leden actief zijn in werkgroepen en commissies hoe beter. Zo werken leden aan besluitpunten die op een Algemene Ledenraad Vereniging aan de orde komen (beleidsvoorbereiding) of controleren wat er gedaan is (controle achteraf). Voorjaar: verantwoording afleggen over gevoerd beleid (jaarstukken) en najaar: plannen voor de toekomst. Het verenigingswerk bestaat uit: klussen (kortlopend), werkgroepen (uitdiepen één thema), commissies (min of meer langlopend) en zitting in bestuur (2 jaar minimaal). Dringend verzoek: Kies hoe je als lid wilt bijdragen en doe mee!

 1. Waar naar toe met de stadsverwarming?
  Martin Buik, Steven Kerstel van Nuon geven een presentatie over de ontwikkeling van de stadsverwarming en beantwoorden vragen van huurders.

Martin B. legt het principe van stadswarmte uit: er is warmteverlies bij conventionele stroomopwekking, deze warmte wordt deels gebruikt door woningen dmv WKK’s (= Warmte Kracht Koppeling) en deels gaat dit het net op.

Amsterdam heeft een forse ambitie mbt stadswarmte en verduurzaming. Het idee is om restwarmte als een ring om de stad te leggen en zo de huishoudens te verwarmen. Het netwerk kan voor meerdere energiebronnen gebruikt worden, naast gasgestookte energie ook zon, wind, warmtepomp, biomassa. Martin B. geeft uitzicht op ontwikkeling van de infrastructuur. Door alle buurten met elkaar te verbinden kunnen we in toekomst wellicht zonder WKKs (deze installaties geven soms overlast, omdat ze op de daken zijn geplaatst).

Frank vertelt over het gesprek met Bouwinvest. Bouwinvest heeft oren naar de nieuwe ontwikkeling van stadswarmte, omdat ze makkelijk kunnen scoren op CO2 vermindering. (zie aparte bijlage voor pdf- presentatie NUON)

Vragen bewoners:

Vraag naar risico’s (veiligheid-lekkage, storingsgevoeligheid) –  Antwoord: het kan gebeuren. Het is spijtig maar calculeerbaar, komt niet vaak voor en is minder gevaarlijk dan gas.

Vraag naar onderhoud – Antwoord: Techniek wordt steeds beter. Actief monitoren in de woningen gebeurt niet.

Vraag naar afname per radiator: Dit is vergelijkbaar met verwarming door gas.

Vraag naar (geluids)overlast: Waarom wordt een installatie op een bovenste verdieping geplaatst? – Antwoord: In de voorfase is er heel veel aandacht aan besteed. Nu kan er gekeken worden wat er achteraf aan gedaan kan worden. Keuze voor het dak is toen vooral door de eigenaar gemaakt.

Vraag naar controle van installatie in de huizen: Frank stelt voor om deze vragen/ klachten te noteren en dit mee te nemen in vervolggesprekken.

 1. Overzicht activiteiten bestuur en vereniging
  Irma licht onderstaande activiteiten kort toe.
 • Tuinbakkenproject gestart
 • Advies inzake Parkbee
 • Bemoeienis met de contractkosten
 • Wederom advies tegen de huurverhoging geschreven
 • Brieven over de huurverhoging naar de investeerders en raad van commissarissen
 • Gesprekken met MVGM
 • Gesprekken met Bouwinvest over o.a. duurzaamheid
 • Website vernieuwd
 • Voorbereidingen schouw
 • Voorbereidingen huurdersraadpleging
 • Start werkgroep huurverhoging
 • Servicekosten 2015

Opmerkingen en vragen leden:

Vragen over het terugvragen van teveel betaalde contractkosten: er is een advocaat bezig met het uitzoeken van de (collectieve) mogelijkheden. Bewoners kunnen zich bij het bestuur melden als ze willen procederen.

 1. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016

Frank licht de financiën toe en vraagt of er onder de leden een potentiële penningmeester is. Ook  hebben we leden voor de kascommissie nodig (1x per jaar de eindafrekening accorderen). De administratie wordt binnenkort via Club Collect gedaan (zie bijlage voor realisatie 2015 en begroting 2016)

Realisatie 2015:

 • Inkomsten waren hoger, omdat Bouwinvest vanaf 2015 bijdraagt n.a.v. de begroting en niet per lid.
 • Lidmaatschap woonbond is de hoogste uitgavenpost, maar heeft ook veel nut.

Begroting 2016:

 • Huurderonderzoek door de woonbond wordt door Bouwinvest gefinancierd.
 • Het overschot zal vooral besteed worden aan commissies en werkgroepen.

Oproep: Penningmeester en leden kascommissie. Meld je via info@jrjava.nl

PAUZE

 1. Huurverhoging

Het bestuur heeft wederom het huuradvies geschreven, maar daar wordt geen gehoor aangegeven. Er is daarom de werkgroep ‘actiecomité huurverhoging’ in het leven geroepen. Er zijn acties richting politiek en investeerders geweest. Helaas kan de vereniging juridisch weinig doen. Het bestuur roept de leden op om zich aan te sluiten bij het actiecomité. De leden wordt gevraagd wat zij willen wat de volgende stappen zijn. Welke acties we zouden kunnen ondernemen.

Reacties van leden (en bestuur):

 • Collectief alle (nog zo kleine) gebreken bij MVGM melden.
 • Onderzoek naar andere belangen Bouwinvest (image, stakeholders).
 • Collectief weigeren om huur te betalen.
 • Weigeren om de huurverhoging te betalen.
 • Collectief naar de rechter wegens inperking van woongenot.
 • Geen harde maar creatieve acties om de dialoog te zoeken.
 • Ook niet-leden bereiken door persoonlijk aan te schrijven.
 • Opvragen erfpachtcontracten.
 • Onderzoek onder huurders.
 • Tijdslijn met acties uitzetten voor de volgende huurverhoging.
 • Afstemmen met andere huurdersverenigingen en dan de media benaderen.
 • Laat MVGM huurder helpen met woningruil (vrije sectorwoning – sociale huurwoning)

Oproep: leden voor de nieuwe commissie ‘servicekosten’. Tijdsinvestering: ca. 2-4 uur in het voorjaar voor het controleren van de afrekening servicekosten.

 1. Bewonersparticipatie

Alex bespreekt twee initiatieven:

 • Schouw
 • Huurdersraadpleging

Schouw

Het bestuur wil graag met huurders, MVGM en Desiree Gerritz jaarlijks een schouw lopen. Daarbij wordt gekeken naar de stand van zaken in en rond de complexen. Algemene problemen, zoals achterstallig onderhoud, veiligheid e.d. kunnen daarbij aan bod komen (geen individuele zaken). Per stempel (gebouw) wil het bestuur graag een stempelcontact.

Oproep: meld je als stempelcontact via info@jrjava.nl

Huurdersraadpleging

De Woonbond zal voor de vereniging een huurdersraadpleging opzetten en uitvoeren. Bouwinvest doet jaarlijks een onderzoek onder huurders, maar daar hebben de huurders geen zicht op en er is geen goede terugkoppeling. Diverse onderwerpen zullen hierbij aan de orde komen, waaronder de huurverhogingen. Bouwinvest is bereid dit onderzoek te financieren. De vragen voor het onderzoek zijn in concept klaar.

Oproep: we zoeken leden om de vragenlijst te complementeren. Meld je via info@jrjava.nl

Geen reacties

Cancel