Hieronder publiceren wij nog het antwoord van Bouwinvest op het door ons uitgebrachte huuradvies. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

Bouwinvest Real Estate Investment Management B.V.

datum  11-05-2016

ons kenmerk: Dir./BU NL uw kenmerk               contactpersoon: A. van Spaandonk

betreft: Klacht d.d. 2 mei 2016                             projectnaam: Java Eiland Amsterdam

Geachte heer Van Hoorn,

Wij hebben uw, namens de huurdersvereniging aan diverse stakeholders van Bouwinvest gerichte, brief van 2 mei jl. ontvangen. Wij betreuren het dat u ontevreden bent over het huurbeleid van Bouwinvest. Graag geven wij u in deze brief nogmaals een toelichting op de hoofdlijnen van dit beleid.

In uw brief geeft u aan geen gehoor bij de directie van Bouwinvest te vinden voor uw reeds meerdere jaren gehouden pleidooi om de huurverhogingen voor de woningen op Java Eiland te matigen of zelfs geheel achterwege te laten. Daardoor worden de belangen van huurders in uw ogen onvoldoende meegenomen in de afwegingen van Bouwinvest. Allereerst melden wij u dat de directie van Bouwinvest er ook in voorgaande jaren telkens op heeft toegezien dat er adequaat op uw klachten werd gereageerd. Zo zijn wij op de hoogte van uw klachtenbrief van februari 2015, waarvan de strekking vergelijkbaar was met die van dit jaar, onze reactie hierop en het persoonlijke gesprek met u dat naar aanleiding van deze correspondentie is gevoerd. In die zin delen wij uw mening niet dat u geen gehoor heeft gevonden bij de directie. U blijft ondanks deze toelichtingen bij uw standpunt dat u het met de huurverhoging niet eens bent.

Bouwinvest blijft echter van mening dat de doorgevoerde huurverhogingen voor de woningen op Java Eiland, voor 2016 variërend van 0,62% tot 5,62%, leiden tot absolute huurprijzen die zeker niet meer dan marktconform zijn voor dergelijke woningen op een centrale locatie in Amsterdam. In oktober 2014 schreven wij u al dat het ons beleid is om, vanzelfsprekend binnen de afspraken die hierover in het huurcontract zijn gemaakt en de wettelijke regels die gelden voor de sociale huurwoningen, de huren van alle woningen naar marktniveau te brengen. Aangezien de afstand van de huidige huur tot een marktconforme huur niet voor iedere woning gelijk is, resulteert dit in individueel verschillende verhogingspercentages. Dit beleid wordt vooralsnog ongewijzigd gevoerd.

Uw mening dat Bouwinvest met dit beleid haar corporate resoluties schendt delen wij niet. Wij vinden dat het hanteren van een marktconforme huur leidt tot een goede balans tussen de belangen van huurders enerzijds en die van onze investeerders, Nederlandse pensioenfondsen die in ons woningfonds investeren om de pensioenen van de aangesloten pensioendeelnemers nu en in de toekomst te kunnen betalen, anderzijds. Uw conclusie dat de in het verleden gehanteerde huurverhogingen ertoe hebben geleid dat Bouwinvest de IPD index heeft verslagen delen wij evenmin. Het feit dat wij deze benchmark hebben overtroffen is het gevolg van de meer dan gemiddelde waardegroei van de woningen in ons woningfonds. Dit is weer het gevolg van het feit dat een groot deel van onze woningen in Amsterdam ligt en de leegwaarde (vrije verkoopwaarde) van woningen in Amsterdam in het afgelopen jaar veel sterker is gestegen dan in de rest van het land. Daarnaast heeft ook de grote belangstelling van binnenlandse en buitenlandse beleggers om te investeren in Nederlandse huurwoningen op goede locaties bijgedragen aan deze waardestijging.

Hoewel wij het jammer vinden dat u het oneens bent met het door ons gevoerde beleid, zijn de wederzijdse standpunten, mede door de in het verleden reeds gevoerde correspondentie en gesprekken, bekend. Hopelijk hebben wij u met deze brief ook duidelijk kunnen maken dat ons huurbeleid zorgvuldig en met volledige instemming van de directie van Bouwinvest tot stand is gekomen en wordt uitgevoerd.

Een kopie van deze brief zullen wij sturen naar alle stakeholders aan wie u uw brief van 2 mei jl. heeft toegezonden.

Met vriendelijke groet

A. van Spaandonk

Directeur Nederland.

 

Geen reacties

Cancel