Reactie Bouwinvest op Huurverhogingen

Hieronder publiceren wij nog het antwoord van Bouwinvest op het door ons uitgebrachte huuradvies. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

Bouwinvest Real Estate Investment Management B.V.

datum  11-05-2016

ons kenmerk: Dir./BU NL uw kenmerk               contactpersoon: A. van Spaandonk

betreft: Klacht d.d. 2 mei 2016                             projectnaam: Java Eiland Amsterdam

Geachte heer Van Hoorn,

Wij hebben uw, namens de huurdersvereniging aan diverse stakeholders van Bouwinvest gerichte, brief van 2 mei jl. ontvangen. Wij betreuren het dat u ontevreden bent over het huurbeleid van Bouwinvest. Graag geven wij u in deze brief nogmaals een toelichting op de hoofdlijnen van dit beleid.

In uw brief geeft u aan geen gehoor bij de directie van Bouwinvest te vinden voor uw reeds meerdere jaren gehouden pleidooi om de huurverhogingen voor de woningen op Java Eiland te matigen of zelfs geheel achterwege te laten. Daardoor worden de belangen van huurders in uw ogen onvoldoende meegenomen in de afwegingen van Bouwinvest. Allereerst melden wij u dat de directie van Bouwinvest er ook in voorgaande jaren telkens op heeft toegezien dat er adequaat op uw klachten werd gereageerd. Zo zijn wij op de hoogte van uw klachtenbrief van februari 2015, waarvan de strekking vergelijkbaar was met die van dit jaar, onze reactie hierop en het persoonlijke gesprek met u dat naar aanleiding van deze correspondentie is gevoerd. In die zin delen wij uw mening niet dat u geen gehoor heeft gevonden bij de directie. U blijft ondanks deze toelichtingen bij uw standpunt dat u het met de huurverhoging niet eens bent.